Програма інтернаціоналізіції освіти

Положення

Кодекс етики Положення про Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ”

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітні програми підготовки фахівців І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про порядок здійснення вибору навчальних дисциплин здобувачами І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти

Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістрських робіт

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти

Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів ступеня вищої освіти

Положення про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти

Положення про відрахування, переривання навчання, повторний курс, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

Положення про виконання колективних тем наукових досліджень

Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр, факультетів

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету

Положення про атестацію педагогічних працівників

Порядок щодо проведення конкурсу при заміщенні посад науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад

Положення про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам

Положення про порядок замовлення, виготовлення і видачі дублікатів документів про освіту

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим групам населення з особливими потребами

Положення про бібліотеку

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про вчену раду

Положення про науково-методічну раду

Положеня про вчену раду факультету

Положення про Раду молодих вчених

Положення про навчальний відділ

Положення про первинну профспілкову організацію працівників та студентів

Положення про відділ моніторінгу якості вищої освіти

Положення про організацію наукової роботи студентів

Положення про відділ організації виховної роботи зі студентами

Положення про навчально-науковий центр сучасних технологій формування професийної компетентності

Положення про ресурсні центри

Положення про студентський гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Положення студентського парламенту

Положення про адміністративно – господарську частину

Положення про відділ з міжнародного співробітництва

Положення про канцелярію та архів

Положення про порядок укладання котрактів при прийнятті на роботу

Положення про правової та профорієнтфційної роботи  

Положення про планово-фінансовий відділ

Положення про преміювання працівників  

Нормативні документи
Звіти

Звіт про роботу директора Горлівского інституту іноземних мов  ДВНЗ “ДДПУ” Бєліцької Є.М. у 2014-2020 рр.

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2019 році ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2018 році ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2017 році ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2016 році ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов щодо виконання колективного договору у 2015-16 навчальному році

Накази
Запобігання корупції

Пам’ятка щодо запобігання корупції

Рейтинг сайт ФРГМ за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021н.р.

Рейтинг сайт ФСтМК за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021н.р.

Рейтинг успішності здобувачів ступеня вищої освіти бюджетної форми здобуття освіти факультету романо-германських мов для призначення академічної стипендії за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року

Рейтинг успішності здобувачів ступеня вищої освіти бюджетної форми здобуття освіти факультету соціальної та мовної комунікаціїдля призначення академічної стипендії за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року

Рейтинг успішності здобувачів ступеня вищої освіти бюджетної форми здобуття освіти факультету романо-германських мов для призначення академічної стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року

Рейтинг успішності здобувачів ступеня вищої освіти бюджетної форми здобуття освіти факультету соціальної та мовної комунікаціїдля призначення академічної стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року