1. МІСІЯ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ
  • Місією або політикою Відділу є моніторинг усіх структурних підрозділів Інституту, що покликані забезпечувати якість вищої освіти та якість освітньої діяльності, з метою реалізації стратегічних цілей розвитку Інституту, зокрема створення та реалізація умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.
  • Основним завданням Відділу є створення умов функціонування системи забезпечення Інститутом внутрішньої якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що уможливлюється у процесі реалізації політики Відділу з питань моніторингу якості освіти.
  • Реалізація основного завдання передбачає:
 • забезпечення виконання наказів і розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з питань ліцензування та акредитації;
 • аналіз чинних нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • розробка нормативних документів ЗВО з питань забезпечення якості з врахуванням змін в законодавстві;
 • розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Інституті, участь у стратегічному плануванні.

Діяльність Відділу передбачає реалізацію наступних функцій:

 • аналітико-прогностичної,
 • планування,
 • організаційно-координаційної,
 • регулятивно-консультативної,
 • контрольно-діагностичної.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ

Керівник

Скляр Ірина Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, кафедри світової літератури

 

 

 

 

 

Фахівець

Бандик Ірина Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ, ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

НОМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВІДДІЛУ

 1. Положення про Відділ моніторингу якості вищої освіти
 2. Посадова інструкція керівника Відділу
 3. Посадова інструкція фахівця Відділу
 4. План роботи Відділу
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG (2015)
 6. ДСТУ ISO 20553:2006. Система управління якістю. Вимоги. Національний стандарт . URL: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_iso_9001-2009.html

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Закони України:

 1. Закон Про освіту – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Закон Про вищу освіту – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Закон Про наукову і науково-технічну діяльність – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 4. Закон Про ліцензування видів господарської діяльності –http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978 
 2. «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 р. № 1380
 3. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 № 347)
 4. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266
 5. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341
 6. «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93
 2. Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей від 19.12.2016  № 1565
 3. «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» від 17.09.2012 р. № 1022 
 4. «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48

МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

КОНТАКТИ

Відділ моніторингу якості вищої освіти розташований в першому корпусі ГІІМ за адресою:

вул. Василя Першина, 24, м. Бахмут, 84511

Email: i.bandyk@forlan.org.ua