ПОЛОЖЕННЯ про відділ організації  виховної роботи зі студентами

Відділ  організації виховної роботи зі студентами є структурним підрозділом Горлівського інституту іноземних мов, який в межах своєї компетенції здійснює інтелектуальне, духовне, культурне, професійне і особистісне зростання здобувачів вищої освіти.

У своїй роботі Відділ керується Законом України «Про вищу освіту», актами Президента України щодо забезпечення та розвитку освіти, Державною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, Указом Президента про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами, листами, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Стратегією розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року,  Положенням про Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», Положенням про організацію освітнього процесу у Горлівському інституті іноземних мов, наказами і розпорядженнями директора Інституту, Статутом Інституту та Положенням про відділ організації виховної роботи зі студентами.

Діяльність відділу спрямована на створення оптимальних  умов для розвитку креативності, ініціативності, критичного мислення та виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення.

 

Основні функції відділу організації виховної роботи зі студентами

 • Впровадження нових форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості здобувача вищої освіти, сприяли розкриттю його талантів, розумових і фізичних здібностей;
 • Координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями щодо виховної роботи;
 • Розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням здобувачів вищої освіти;
 • Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Інституту, громадським організаціям, органам студентського самоврядування в організації виховного процесу, проведенні національно-патріотичних, морально-естетичних, наукових, інтелектуальних заходів;
 • Розширення можливих сфер студентського спілкування у суспільстві;
 • Організація роботи щодо розвитку загальної культури студентства;
 • Формування виховного процесу шляхом сприяння цілеспрямованій самоорганізації здобувачів вищої освіти у їхній особистісній, суспільно корисній діяльності;
 • Допомога в роботі Студентському парламенту Інституту, сприяння розвитку його самостійності та ініціативності;
 • Організація участі здобувачів вищої освіти та працівників структурних підрозділів Інституту у загальноінститутських, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах;
 • Вивчення соціально-психологічних та психолого-педагогічних проблем виховання;
 • Організація виховної роботи у гуртожитках;
 • Надання психологічної допомоги молоді з метою адаптації до навчання в інституті та життєдіяльності;
 • Сприяння забезпеченню позитивного морально-психологічного клімату в інституті;
 • Забезпечення виконання нормативних актів, наказів та розпоряджень, інструктивних листів з питань виховної роботи;
 • Сприяння висвітленню в засобах масової інформації заходів з формування моральних та духовних цінностей, патріотичного виховання, здорового способу життя, що здійснюється структурними підрозділами, органами студентського самоврядування;
 • Робота зі студентами пільгових категорій та розв’язання складних психологічних питань студентського середовища;
 • Проведення анкетування здобувачів вищої освіти нового прийому з метою виявлення нахилів, здібностей та уподобань студентської молоді та створення бази даних;
 • Формування бази даних соціально незахищених студентів та претендентів на отримання соціальних стипендій.

Відділом ведеться планування виховної роботи на рік. Наприкінці навчального року підводяться підсумки роботи з відповідними висновками щодо подальшої організації системи виховної роботи в Інституті на наступний рік.