Кафедра української філології

Зростання й розвиток кафедри української філології як структурного підрозділу Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбувається під гаслом: «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх».

Сьогодні на кафедрі працюють 11 науково-педагогічних працівників, з яких: 1 професор, 7 доцентів, 3 викладачі.

 Секція української мови

 Радіонова Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2003). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова з теми «Статус, семантика і функції ряду в структурі простого речення» (2004). У 2011 році отримала атестат доцента.

Викладає дисципліни: «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Методика навчання української мови у вищій школі», «Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір, морфологія, синтаксис)», «Лінгвістичний аналіз тексту. Редагування та літературна правка», «Методика навчання української мови», «Сучасна наукова мова».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Здійснює наукове керівництво бакалаврськими та курсовими роботами. Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Науково-методичні стажування: освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» у рамках проекту ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з 07.09.2019 по 09.10.2019; онлайн-курс на платформі EdEra «Академічна доброчесність» (жовтень 2019, 4 год.).

Коло наукових інтересів: актуальні питання синтаксису сучасної української мови, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, текстові категорії.

E-mail: t.radionova@forlan.org.ua

 

Мараховська Валентина Гаврилівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету соціальної та мовної комунікації

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» (1994), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (1998).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними». У 2008 році отримала атестат доцента.

Викладає дисципліни: «Основи народознавства і фольклористики», «Історична граматика української мови», «Літературна комунікація і стилістика дискурсу», «Соціолінгвістика (українська мова)», «Комунікативні стратегії: українська мова», «Наративні практики сучасної української мови», «Мовний розбір у школі та філологічному виші (українська мова)».

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена Медаллю ім. П. Горлова та почесними грамотами за значні досягнення у розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Коло наукових інтересів: синтаксичне впорядкування української мови, стилістика та культура мови.

E-mail: v.marakhovska@forlan.org.ua   

Тітова Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» (1997).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова з теми «Період у структурній організації тексту».

         Автор понад 20 наукових публікацій. Здійснює наукове керівництво курсовими роботами.

         Викладає дисципліни: «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Сучасна українська літературна мова (фонетика, лексикологія, морфологія)», «Українська діалектологія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Історична граматика», «Мовний розбір у школі та філологічному виші».

Міжнародне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) за темою «Філологічна освіта як складова системи освіти України та ЄС» (за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180 годин) з 25.03.2019 по 05.04.2019; освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» у рамках проекту ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з 07.09.2019 по 09.10.2019; онлайн-курс на платформі EdEra «Академічна доброчесність» (жовтень 2019, 4 год.).

         Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, інноваційні освітні технології.

E-mail: o.titova@forlan.org.ua

 Колосова Ольга Володимирівна, магістр, викладач вищої категорії

Закінчила у 2005 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, педагога-дослідника.

Викладає дисципліни: «Основи риторики та культури мовлення», «Історія української літератури», «Основи народознавства і фольклористики», «Практикум з української мови».

         Автор понад 10 наукових публікацій.

         Коло наукових інтересів: сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні.

E-mail: o.kolosova@forlan.org.ua 

Кошелева Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література» (1996).

Завершує навчання в магістратурі Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Середня освіта Українська мова і література / Психологія» (2019).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти з теми «Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010). У 2016 році отримала атестат доцента.

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи наукових досліджень».

Автор понад 100 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Коло наукових інтересів: педагогічна інноватика, філософія освіти, методики викладання дисциплін у вищій школі, психологічні закономірності навчання і виховання, вивчення специфіки формування психологічної компетентності майбутніх викладачів-філологів.

Е-mail: n.kosheleva@forlan.org.ua

 

Секція теорії літератури та історії української літератури

 Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології

Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, захистив кандидатську дисертацію. У 1995 році отримав атестат доцента.

Захистив докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Художні константи Миколи Куліша» (1997 р.). У 2001 році отримав атестат професора.

Викладає дисципліни: «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Наративні практики сучасної української мови», «Соціолінгвістика», «Новітній літературний процес в Україні: концепції та тенденції розвитку», «Методологія сучасних літературознавчих досліджень», «Сучасна наукова мова», «Вступ до літературознавства».

Автор понад 570 наукових публікацій, із яких 6 монографій, 4 збірки  статей, 3 посібники, 1 підручник-хрестоматія. Лауреат премії журналу «Сучасність» і Ліґи українських меценатів. Лауреат літературознавчої премії імені академіка Олександра Білецького.

Коло наукових інтересів: актуальна українська література, кінематограф і літературний процес, художня нобелістика ХХІ ст., новітні тенденції світової літератури

E-mail: y.goloborodko@forlan.org.ua

 

Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач секції теорії літератури та історії української літератури кафедри української філології.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Французька мова, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя французької мови, української мови та літератури (1999); за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії (2011).

Закінчила аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2011 р.). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України з теми «Генеза літературного шістдесятництва в Україні: історичний аспект».

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту: жанри та стилі», «Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття», «Історія української літератури ХХ століття», «Методика навчання української та зарубіжної літератур у закладах середньої освіти», «Новітній літературний процес в Україні: концепції та тенденції розвитку».

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, навчальних посібників з «Методики навчання української літератури», «Історії української літератури ІІ половини ХІХ століття». Здійснює наукове керівництво бакалаврськими та курсовими роботами. Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Наукове стажування: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра української та світової літератури за темою: «Інноваційні стратегії у викладанні професійно спрямованих літературознавчих дисциплін студентам-філологам» з 02.10.2017 р. – 02.11.2017 р.; міжнародне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) за темою «Філологічна освіта як складова системи освіти України та ЄС» (за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180 годин) з 25.03.2019 по 05.04.2019; освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» у рамках проекту ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з 07.09.2019 по 09.10.2019; онлайн-курс на платформі EdEra «Академічна доброчесність» (жовтень 2019, 4 год.).

Коло наукових інтересів – інноваційні підходи в методиці викладання літератури, аналітика літературного твору.

E-mail: o.muratova@forlan.org.ua

Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української філології

Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003 р.).

У 2006 році закінчила аспірантуру Донецького національного університету. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література з теми «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» (2012 р.). У 2014 році отримала атестат доцента.

У 2019 році закінчила докторантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди зі спеціальності 035 – філологія.

Викладає дисципліни: «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Історія української літератури (ХХ століття)», «Методика викладання зарубіжної та української літератур», «Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі», «Психопоетикальний дискурс в сучасному літературознавстві».

Автор науково-методичних робіт, із них 2 монографії (одноосібна та колективна), 3 навчальні посібники (один у співаторстві), близько 60 публікацій наукового й 40 навчально-методичного характеру.

Наукове стажування: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (2018 р. Катовіце, Польща).

Коло наукових інтересів: психопоетикальний дискурс сучасної української та зарубіжної літератури; інноваційні підходи в методиці викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.

E-mail: i.skliar@forlan.org.ua

Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови» (1988).

Закінчила аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2007 р.). У 2007 році році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на тему «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова».  У 2014 році отримала атестат доцента.

У 2012 р. пройшла стажування в університеті міста Луісвіль (США) за напрямком «Сучасна Американська література: теоретичній та аналітичний аспекти». Заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. Закінчила курси фахового удосконалення викладачів вищих навчальних закладів: семінар Британської ради «ТКТ» (2009), методичний семінар із складання тестів Інституту Гете (2011), методичний семінар «Teaching Writing in the English Language Classroom» (2013), літня школа за напрямком «Захист прав людини у сучасному світі» («Protecting Diversity – The History of the US Civil Rights Movement and Human Rights»), що проводилася посольством США у 2014 р. упродовж 2016–2017 н.р. проходила наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії (Лос-Анджелес, США) за програмою В. Фулбрайта за напрямом «Сучасна американська література. Творчість Персиваля Еверетта».

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія сучасних літературознавчих вчень», «Основи міфопоетики», «Компаративні аспекти українського літературознавства».

Автор понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників з курсів «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія сучасних літературознавчих вчень». 

Наукове стажування: освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» у рамках проекту ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з 07.09.2019 по 09.10.2019.

Коло наукових інтересів: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.

E-mail: m.shkuropat@forlang.org.ua 

Піскун Вікторія Олександрівнавикладач кафедри української філології

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» (2001), Горлівський інститут  іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Історія» (2017).

Закінчила заочну аспірантуру Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю 10.01.02 – українська мова (тема кандидатської дисертації «Динамічні процеси мови преси Донбасу ХХ – початку ХХІ століття»).

Викладає дисципліни: «Історія української літератури (давня, ХІХ століття,  межа ХІХ – ХХ століть)».

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: текстуальний вимір літературного дискурсу, особливості розвитку української літератури кінця ХХ початку ХХІ століть, зв’язок творів української літератури зі світовою культурою. 

E-mail: v.piskun@forlan.org.ua

Магда Поліна Миколаївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач кафедри української філології; аспірант кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти  ДВНЗ «ДДПУ».

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури (2000).

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – освіта / педагогіка за спеціальністю 015 – професійна освіта за темою «Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного циклу» (третій рік навчання).

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія української літератури (ІІ пол. ХХ ст.)».

Автор 10 статей у фахових наукових виданнях України, співавтор публікації у зарубіжній колективній монографії, автор статті у зарубіжному виданні; співавтор 3 навчальних програм, 1 комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни та 1 ККР, рекомендованих Міністерством культури України (ДМЦ НЗКМУ) до друку. Голова ЦК «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни», керівник навчальної групи Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця.

Коло наукових інтересів: формування комунікативності, патріотизму, емпатії, біоетики майбутніх учителів як професійно-ціннісних орієнтацій; посилення використання аксіологічного потенціалу дисциплін соціально-гуманітарного циклу; активізація виховної позаурочної роботи зі студентами; упровадження інтерактивних методів у освітній процес.

Е-mail: p.magda@forlan.org.ua