Кафедра англійської філології та перекладу, факультет соціальної та мовної комунікації, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Адреса: корпус № 2, вул. Садова, буд. 78-а, каб. 317, м. Бахмут, Донецька обл., Україна.

 

Кафедра англійської філології та перекладу є випусковою і здійснює підготовку фахівців рівнів «бакалавр» та «магістр» за напрямами 014 Середня освіта і 035 Філологія. Викладачі кафедри якісно застосовують та постійно удосконалюють форми і методи висококваліфікованої професійної підготовки вчителів англійської мови (для освітніх навчальних закладів України) та перекладачів з англійською мовою як основною (для установ і підприємств будь-якої галузі та форми власності) відповідно до демократичних принципів, гуманізації та гуманітаризації професійної діяльності.

Основним методом навчання, яким керується колектив, є співтворчість, співпраця тих, хто навчає, і тих, хто навчається; важливим є пошук оптимальних шляхів оволодіння засобами самостійної професійно компетентної діяльності.

Навчально-методична діяльність кафедри забезпечена систематичним проведенням методичного семінару «Викладання іноземних мов у контексті когнітивно-комунікативного підходу» (керівник – доц. Зоз О. А.).

З 2015 року кафедра англійської філології та перекладу щорічно проводить до Міжнародного дня студента конкурс на найкращий художній переклад поетичних творів з англійської мови для студентів Горлівського інституту іноземних мов та учнів загальноосвітніх шкіл. Із 2017 року запроваджено проведення навесні вже традиційного Тижня англійської мови та творчо-інтелектуального заходу-квесту “Let’s Have Fun Together with Shakespeare” з нагоди святкування річниці з дня народження та вшанування видатного драматурга Великої Британії Вільяма Шекспіра.

Невід’ємним складником роботи кафедри є наукова діяльність викладачів та залучення до наукового пошуку студентської молоді, що успішно реалізується в рамках міжкафедральної теми «Розвиток та аналіз іншомовних комунікативних стратегій в межах когнітивно-дискурсивного підходу з урахуванням міжкультурних особливостей» та має безпосередній практичний вихід під час участі студентів у конференціях різних рівнів, зокрема в щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем», яку проводить кафедра та за матеріалами якої здійснюється електронна публікація Вісника студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов.

Науково-педагогічний склад кафедри


Ясинецька Олена Анатоліївна,кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

1999 року з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література».

У 2003–2005 роках – стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholarship), Огайського Університету (Ohio University Tuition Scholarship) та Міжнародної спілки жінок-вчителів Delta Kappa Gamma Society International of Women Teachers (The A. Margaret Boyd Overseas Foundation Scholarship, Ohio Delta Kappa Gamma Fellowship). 2005 року захистила диплом із філології на тему «Conceptual, Lingual and Translational Aspects of Headline Metaphors Used to Refer to the American and Ukrainian Presidential Campaigns of 2004» в Огайському університеті (м. Атени, штат Огайо, США) і здобула ступінь магістра гуманітарних наук.

2009 року захистила дисертацію з теми «Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою» та здобула ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. 2015 року отримала вчене звання доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій.

Викладає такі дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Історія перекладу», «Основи перекладацького скоропису», «Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови рідною», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (перша іноземна мова)», «Переклад юридичного усного та писемного мовлення (перша іноземна мова)», «Теорія та практика перекладу з рідної мови першою іноземною», «Аудіовізуальний переклад», «Порівняльна стилістика», «Переклад науково-технічного усного та писемного мовлення (перша іноземна мова)», «Переклад громадсько-політичного усного та писемного мовлення (перша іноземна мова)». Є методистом різнорівневих видів перекладацької практики з першої іноземної (англійської) мови.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, комунікативна лінгвістика, семантика, стилістика.

Має понад 40 наукових публікацій, є автором та співавтором 4-х навчальних посібників, 1 із яких – навчальний посібник із грифом МОН.

З 2019 року є виконавцем проєкту Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP: Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні).

У березні 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти у Запорізькому національному університеті за програмою «Інноваційні підходи до викладання академічного письма» в обсязі 108 годин (3,6 кредиту ЄКТС): 54 години – Основи академічного письма; 54 години – Написання наукових творів.

З 19 травня по 26 червня 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти з розробки навчальних програм у рамках проєкту Erasmus+ MultiЕd в обсязі 26 годин (1 кредит ЄКТС), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія).

E-mail: o.yasynetska@forlan.org.ua

 

Андрущенко Вікторія Олегівна,

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології та перекладу.

У 2008 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», диплом з відзнакою. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство з теми «Закономірності вияву категорійної зв’язності в горизонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі».

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Історія англійської мови», «Лінгвістичні тактики декодування англомовних текстів».

Коло наукових інтересів складає лінгвістика тексту, компаративна лінгвістика, функціональна стилістика тексту, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Кількість наукових публікацій становить 36, серед яких 15 статей у фахових виданнях (3 – у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus)), 2 статті у закордонних виданнях, 16 – у нефахових, 1 – монографія, 1 – розділ у колективній монографії, 1 – публікація навчально-методичного характеру.

У липні 2016 року пройшла стажування у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гейдельберг, Німеччина) за напрямом «Education Process, Modern Methods of Scientific Research and Analyses: Experience of Shiller International University».

З 2020 року є виконавцем проєкту Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP: Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні).

З 18 травня по 31 грудня 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти за програмою СLIL (Методика контентно-інтегрованого навчання іноземних мов) у рамках проєкту Erasmus+ MultiЕd в обсязі 78 годин (3 кредити ЄКТС), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія).

E-mail: v.andrushchenko@forlan.org.ua

 

Зоз Олена Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1981 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська і німецька мови», диплом з відзнакою.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови з теми «Роль фонетичної організації вірша у створенні поетичного образу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської ліричної поезії)». У 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри експериментальної фонетики германо-романських мов.

Викладає такі дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Історія англійської мови», «Літературна комунікація і стилістика дискурсу».

Наукові інтереси: фонетика, стилістика та когнітивна лінгвістика.

Має понад 40 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 8 публікацій навчально-методичного характеру, навчально-методичний посібник та є співавтором 2 навчальних посібників.

E-mail: o.zoz@forlan.org.ua

 

 

Шкуропат Марина Юріївна,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1988 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури з теми «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії літератури та історії української літератури.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення», «Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Медіаграмотність (англійська мова)».

Наукові інтереси: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Є автором понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників із дисциплін «Вступ до літературознавства» та «Аналіз художнього твору».

У 2012 році пройшла стажування в університеті міста Луїсвіль (США) за напрямом «Сучасна американська література: теоретичний та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США.

У 2016–2017 роках – наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії (м. Лос-Анджелес) за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar) за напрямом «Сучасна американська література: творчість Персиваля Еверета».

З 2019 року є керівником-адміністратором проєкту Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP: Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні).

З 18 травня по 31 грудня 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти за програмою СLIL (Методика контентно-інтегрованого навчання іноземних мов) у рамках проєкту Erasmus+ MultiЕd в обсязі 78 годин (3 кредити ЄКТС), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія).

E-mail: m.shkuropat@forlan.org.ua

 

 

Концур Вікторія Володимирівна,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1999 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література», диплом з відзнакою.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956–1964 роки)». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії.

Викладає такі дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство».

Коло наукових інтересів: ‪американознавство, британознавство, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Має понад 50 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 1 – монографія, 1 – навчальний посібник (із грифом МОН), 1 – збірник документів.

У 2019 році пройшла стажування у Нью-Йоркському університеті (м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) з питань вивчення країнознавства США «Study of the United States Institutes on U.S. Culture and Values» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США.

З 2019 року є виконавцем проєкту Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP: Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні).

З 18 травня по 31 грудня 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти за програмою СLIL (Методика контентно-інтегрованого навчання іноземних мов) у рамках проєкту Erasmus+ MultiЕd в обсязі 78 годин (3 кредити ЄКТС), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія).

E-mail: v.kontsur@forlan.org.ua

 

  

Гордієнко Світлана Григорівна,

старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1979 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика».

Наукові інтереси: проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів.

Є автором понад 29 наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях, серед яких 1 – навчальний посібник.

E-mail: s.hordiienko@forlan.org.ua

 

Корольова Олена Юріївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1982 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою.

Викладає такі дисципліни, як «Лексикологія англійської мови», «Порівняльна лексикологія», «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Вступ до перекладознавства».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, лексикологія та семасіологія, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Має близько 19 публікацій, з яких 3 статті – у фахових виданнях, 15 – матеріали конференцій різних рівнів, 1 – публікація навчально-методичного характеру.

З 2019 року є виконавцем проєкту Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP: Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні).

З 18 травня по 31 грудня 2020 року пройшла курс підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої освіти за програмою СLIL (Методика контентно-інтегрованого навчання іноземних мов) у рамках проєкту Erasmus+ MultiЕd в обсязі 78 годин (3 кредити ЄКТС), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія).

E-mail: o.korolova@forlan.org.ua

 

Круть Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1992 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література», диплом з відзнакою.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство з теми: «Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінації на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов)».

Викладає дисципліни: «Граматичні аспекти англомовного дискурсу», «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Порівняльна граматика», «Функціональні аспекти лінгвістики (англійська мова)».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика.

Кількість наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях становить понад 25, серед яких 9 статей у фахових виданнях, 2 – у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus), 16 – у нефахових.

E-mail: o.krut@forlan.org.ua

E-mail: o.krut@forlan.org.ua

 

 

Соколова Анастасія Євгенівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») (спеціальність «Мова і література (англійська)») та Донецький університет економіки та права (спеціальність «Економіка підприємства»).

З 2016 по 2020 роки навчалась в аспірантурі (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», кафедра германської та слов’янської філології, спеціальність: 035 Філологія).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Коло наукових інтересів: граматика англійської мови, психологія, філософія.

Загальна кількість публікацій складає 43 наукові тези та статті.

E-mail: a.sokolova@forlan.org.ua