КАФЕДРА МОВОЗНАВСТВА ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Колесніченко  Олена  Леонідівна, кандидат філологічних  наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства та російської мови.

Закінчила Миколаївський педагогічний інститут 1989 р. за спеціальністю«Російська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури.

Закінчила аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2011р.).

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова.Тема дисертації:«Парадокс у творах  М. М. Жванецького: семантико-стилістичний та комунікативно-прагматичний аспект» (диплом від 31.05.2013 р.).Доцент кафедри мовознавства та російської мови (атестат від 25.02.2016 р.)     

Коло наукових інтересів: методика викладання філологічних наук, лінгвістика тексту.

Автор понад 28 публікацій, з яких: 14 статей  у фахових виданнях, 6  статей  у зарубіжних виданнях, 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник.

Викладає дисципліни: «Сучасні напрямки лінгвокогнітології»,«Комунікативні стратегії (російська мова)»,«Методика навчання російської мови у вищій школі»,«Основи семасіології», «Історія російського мовознавства».

E-mail:el.ko14777@gmail.com

Габідулліна Алла Рашатівна, доктор філологічних наук,професор кафедри.

Закінчила Уральський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна у  1975р. за спеціальністю «Російська мова і література» та здобулакваліфікацію  вчителя російської мови та літератури.

У 2011 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 10.02.02 – російська мова зтеми«Навчально-педагогічний дискурс : категоріальна структура та жанрова своєрідність»(диплом від 26.01.2011р.). У 2012 р. отримала звання професора кафедри мовознавства та російської мови (атестат від 26.09.2012р. ).

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.).

Коло наукових інтересів: педлінгвістика, прагмалінгвістика,лінгвістика тексту.

Автор понад 160 публікацій, з яких: 68 статей  у фахових виданнях, 12 статей у зарубіжних виданнях, 35 статей у нефахових виданнях, 20 матеріалів конференцій різних рівнів, 2 монографії, 2 навчально-методичні видання; 3 підручники (1 – з грифом МОН).Підготовлено більше 200 публікацій аспірантів і студентів. Під керівництвом А.Р. Габідулліноїзахищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Викладає дисципліни:  «Лінгвістика тексту», «Теорія мовленнєвої комунікації», «Основи етнолінгвістики», «Педагогічна лінгвістика», «Соціолінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Психолінгвістика».

E-mail:allagabidullina54@gmail.com

Жарикова Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук,доцент, декан факультету романо-германських мов.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мовза спеціальністю «Російська мова і література, англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію  вчителя англійської мови, російської мови та літератури (1982 р.).

Захистила кандидатську дисертацію з теми:«Номінаційні процеси та міжмовна взаємодія в полілінгвальні йойконімії пізнього походження» за спеціальністю 10.01.15 – загальне мовознавство та отримала звання кандидата філологічних наук (диплом від 31.05.2011 р.).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри мовознавства та російської мови (атестат від 21.11.2013 р.)

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки,проблеми теорії мовленнєвої комунікації.

Автор понад 27 публікацій, з яких: 21 –у фахових виданнях, 6 – у нефахових виданнях;1 монографія, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання.Понад 30 виступів на конференціях.

Викладає дисципліни: «Сучасна російська літературна мова (синтаксис, орфографія)», «Основи наукових досліджень», «Основи риторики та культури мовлення».

E-mail:zharikova.marina76@gmail.com

Скоплєв Андрій Олександрович, доцент, кандидат філологічних наук

У 2003 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, російська)».

У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.03 ‒ слов’янські мови. Тема дисертації: «Проблема збереження категорії виду в чеських акціональних субстантивах на -ní/-tí».

Коло наукових інтересів: граматика та словотвір західнослов’янських мов, аспектологія, гібридні класи слів в системі частин мови, історія слов’янських мов, слов’янська мікрофілологія, генеративна граматика.

Публікації: 20 статей (7 ‒ у фахових виданнях, 2 ‒ у закордонних виданнях, 9 ‒ матеріали конференцій та нефахові видання)

Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова».

e-mail: andskoplev@ukr.net

 

Шлапаков Олег Сергійович, кандидатфілологічних наук, доцент кафедри

Закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов  у  2003 р. за спеціальністю«Англійська мова і література та російська мова і література» та здобув кваліфікацію вчителя англійської мови і літератури та російської мови і літератури.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертаціюза спеціальністю 10.01.15 – загальне мовознавствоз теми«Мовленнєвий жанр «поздоровлення»: комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості»(диплом від 22.12.2011 р.).

Коло наукових інтересів: лінгвопрагматика, соціолінгвістика, лінгвокультурологія.

Автор понад 26 публікацій, з яких: 14 статей у фахових виданнях, 2 статті у зарубіжних виданнях, 7 статей у нефахових виданнях, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання.Понад 30 виступів на конференціях.

Викладає дисципліни: «Вступ до когнітивної лінгвістики» ,«Практикум з російської мови» ,«Сучасна російська літературна мова  (морфологія)»

E-mail:shlapakov@ukr.net