КАФЕДРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ

Склад кафедри – 2 професора, 3 доцента, 1 старший викладач, 1 викладач.

Викладачі кафедри здійснюють освітню діяльність на освітніх програмах:

014 Середня освіта (Історія, англійська мова та література) – першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

014 Середня освіта (Історія). 053 Психологія – першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

014 Середня освіта (Історія). 053 Психологія – другого (магістерського) рівня вищої освіти;

032 Історія та археологія –  третього (доктор філософії) рівня вищої освіти.

 

Освітня програма –  014 Середня освіта (Історія). 053 Психологія – другого (магістерського) рівня вищої освіти – включена до проєкту Еразмус+ “Академічна протидія гібридним загрозам”. Модернізація програми відбувається за участі європейських закладів вищої освіти країн Фінляндії, Франції, Португалії, Естонії та Європейського Союзу.

Докашенко Галина Петрівна
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Освіта: Донецький національний університет, 1979 р.;

Захист дисертації – 2009 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), тема «Становлення та розвиток шкільної освіти в Болгарії після Другої світової війни в контексті східноєвропейської історії (1944 – кінець 80-х рр.)», 2012 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2012-2014 рр.), член редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій, зокрема чотирьох докторських.

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія світу, Цивілізаційні засади світової історії, Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії, Історія світової культури; Усна історія в епоху змін

Коло наукових інтересів – методологія історії, історія європейських країн новітнього періоду

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, співавтор навчального посібника з грифом МОН, керівник колективу упорядників збірника документів, майже 100 статей, повідомлень, тез з питань слов’янознавства, методики навчання у середній та вищій школі, філософії історії.

Кількість захищених аспірантів – 2 особи;

Наукове стажування за кордоном – 2003 рік, США, навчальні заклади штату Массчусетс; 2016 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – g.dokashenko@forlan.org.ua

 

Докашенко Віктор Миколайович
доктор історичних наук, професор

Освіта: Ужгородський національний університет, 1973 р.

Захист дисертації – 1999 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в умовах тоталітаризму в 70-80-ті рр.», 2002 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2008-2014 рр.), голова редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій;

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія України, Парадигма сучасної вітчизняної історіографії, Методологічні засади історичного дослідження, Концептуальні засади вітчизняної історії, авторський спецкурс «Громадські організації в тоталітарному суспільстві»

Коло наукових інтересів – новітня історія України, історія профспілок України повоєнного періоду

Загальна кількість публікацій – дві одноосібні монографії, співавтор навчального посібника з грифом МОН, член колективу упорядників збірника документів, більш 100 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методології сучасного історичного дослідження.

Кількість захищених аспірантів – три; заснував наукову школу профспілко знавців;

Наукове стажування за кордоном – 2015 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – v.dokashenko@forlan.org.ua

 

Концур Вікторія Володимирівна
кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Горлівський інститут іноземних мов, 1999 р.

Захист дисертації – 2006 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956-1964 рр.)», 2008 рік – отримання атестату доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Грані історії»;

Перелік дисциплін, які викладає – Нова історія світу, Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі, Історія міжнародних відносин;

Коло наукових інтересів – історія України, профспілковий рух в Україні в період «відлиги», повоєнна репатріація в Україні;

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, член колективу упорядників збірника документів, більш 50 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методики викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі, зокрема білінгвального навчання здобувачів вищої освіти

Кількість захищених аспірантів –

Наукове стажування за кордоном – 2010 рік, Польща, Краківська академія ім. Анджея Моджевського; 2011 рік, Російська Федерація, Санкт-Петербурзький міжнародний культурно-історичний університет.

Контакти – v.kontsur@forlan.org.ua

 

Євсеєнко Сергій Андрійович
кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Донецький національний університет, 1981 р.

Захист дисертації – 2005 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Революційні події 1905-1907 років в Україні  в радянській історіографії».

Перелік дисциплін, які викладає – Історіографія та джерелознавство, Спеціальні історичні дисципліни, Історія первісного суспільства, Археологія, Давня та нова історія України

Коло наукових інтересів – історіографія історії України, археологія півдня України.

Загальна кількість публікацій – підручник з історії України у співавторстві, три одноосібні монографії, більше 50 статей з питань історії України та краю;

Кількість захищених аспірантів    –

Наукове стажування за кордоном –

Контакти – s.evseenko@forlan.org.ua

 

Волвенко Наталія Миколаївна
кандидат політичних наук, доцент

Освіта: Ростовський державний університет, 1996 р.

Захист дисертації – 2009 р., 052 – Політологія (23.00.02 – політичні науки), тема «Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституціональний вимір», 2014 рік – отримання атестату доцента кафедри суспільних наук;

Перелік дисциплін, які викладає – Філософія, Політологія, Соціологія

Коло наукових інтересів – політична культура сучасного суспільства;

Загальна кількість публікацій – участь у колективній монографії, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     –

Наукове стажування за кордоном  –

Контакти – n.volvenko@forlan.org.ua

 

Стуканова Юлія Ростиславівна
старший викладач, кандидат історичних наук.

Освіта: Донецький національний університет, 2006 р.

Захист дисертації – 2010 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Культурна еліта Донбасу в 1953-1964 роках»

Перелік дисциплін, які викладає – Україна в сучасному світі, Історія Давнього світу, Історія середніх віків, Методика викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах

Коло наукових інтересів – культурні процеси і культурна еліта Донецького регіону в період «відлиги». 

Загальна кількість публікацій – більше 30 статей

Кількість захищених аспірантів     –

Наукове стажування за кордоном  –

Контакти – y.stukanova@forlan.org.ua

 

Богуненко Валерій Олександрович
викладач

Освіта: Донецький національний університет, 2011 р.

Захист дисертації –

Перелік дисциплін, які викладає – Давня історія України, Нова історія України, Новітня історія України (семінарські заняття)

Коло наукових інтересів – історична регіоналістика, регіональна історична пам’ять;

Загальна кількість публікацій – участь у колективних монографіях, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     –

Наукове стажування за кордоном  –

Контакти – v.bogunenko@forlan.org.ua

 

ДЕПОЗИТАРІЙ

Історія міжнародних відносин новітньої доби:

Актуалізація сепаратизму як безпекової загрози в центрально-східній Європі
Донбас в етнополітичному вимірі
Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі – Політико-правовий концепт
Невизнані держави – Сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання
Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні
Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918)
Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені
Феномен невизнаних держав – Політологічний аналіз

Громадські організації в тоталітарному суспільстві:

Аналіз тоталітарної свідомості в соціально-критичній теорії Франкфуртської школи
Громадсько-політичні об’єднання в 1921-1929 рр
Культура і суспільство – конфлікт між тоталітарним і особистим
Мелеганич Г.І. – Громадські обєднання етнонаціональних меншин
Україна VS УРСР – Парадигми економічного розвитку

Донбас в контексті історичної регіоналістики:

Безпекові виклики у геополітиці ХХІ століття
Верменич Я. – Історична регіоналістика
Верменич Я.
Модернізація маханізмів державного регулювання етнополітичних процесів України в умовах глобалізації
Пострадянські республіки в умовах геополітичних викликів
Програмно-цільовий метод дослідження і менеджменту етнополітичних процесів
Схід і південь України
Трансформації соціокультурного простору України
Україна на перехресті геополітичних інтересів (2007 р.)
Україна у світовому геополітичному просторі
Українська політична регіоналістика

Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії:

Робоча програма навчальної дисципліни – Історія світової культури
Історія культури України
Історія світової культури (2006 р.)
Історія світової культури
Бойко І. – Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення
Журба О. – Історіографічний процес
Зашкільняк Л. – Сучасна світова історіографія
Пеняк П. – Павел Йозеф Шафарик про слов’ян європи
Походження слов’ян
Шилов Ю. – Давня історія України в контексті світової цивілізації

Методика навчання історії у вищій школі:

Гончарова Н.О. – Методіка викладання історії у вищій школі
Горіховський П.І. – Методика вікладання історічних дисциплін у вищій школі
Міронова І. С. – Дидактика історії. Спецкурс з джерелознавства, історіографії та методіки викладання історії
Пометун О.І. – Методика навчання історії в школі
Приходько А.С. -Інновації в навчанні історії
Степанков В. С. – Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ
Трухан О.Ф. – Використання сучасних методик викладання історії в школі
Яковенко Г. Г. – Методика навчання історії

Методологічні засади історичних досліджень:

Теоретіко-методологічні основи дослідження сучасних українсько-польських відносин
Теория и методика источниковедения отечественной истории X – начала XX вв.

Парадигма сучасної вітчізняної історіографії:

Бондар В. – Сучасна українська історіографія
Гломозда К. – Сучасні погляди на проблему переосмислення історичного минулого
Грицак Я. – Українська історіографія межі століття
Зашкільняк Л. – Виклики сучасної історіографії – Світовий та український контексти
Колесник І.І. – Українська історіографія
Постколоніальні дослідження – Український вимір
Потульницький В.А. – Українська та світова історична наука

Усна історія в епоху змін:

Аніщенко О.В. – Гендерні дослідження у педагогічній науці та практиці
Гендерний підхід – історія, культура, суспільство
Дослідницький потенціал методу усної історії
Кілар А.Ю. – Методика усної історії – теорія та практика
Передумови винекнення гендерного підходу
Полек Т. – Усна історія в епоху змін
Розумний О. – Деконсолідуючі стратегії інструменталізації історії як виклик національній політиці пам’яті
Томсон А. – Чотири зміни парадигм в усній історії
У пошуках власного голосу – усна історія як теорія, метод та джерело
Цінності модерної ери – Гендерні студії

Цивілізаційні засади світової історії:

Гончаревський В. – Цивілізаційний підхід до історії
Дяченко О. В. – Посібник до вивчення дисципліни «Історія цивілізацій».
Космина В.Г. – Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу
Салата О.О. – Цивілізаційний підхід у викладанні історії

 

Вільний доступ до бібліотек

Українські бібліотеки:

Бібліотека ім. Вернадського (м. Київ)
Бібліотека імені Короленка (м. Харків)
Бібліотека імені Стефаника (м. Львів)

Зарубіжні бібліотеки:

http://www.lsl.lviv.ua
https://catalogue.nla.gov.au
https://www.onb.ac.at
https://www.bn.gov.ar
https://library.bsu.by
http://www.nationallibrary.bg
https://plus.bh.cobiss.net
https://www.vaticanlibrary.va
https://www.bl.uk
http://www.collectionscanada.gc.ca
https://catalog.loc.gov

Вільний доступ до архівів

Центральний державний архів вищих органів влади
Центральний державний архів громадських об’єднань
Відомчий архів СБУ