КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра психології Горлівського інституту іноземних мов була заснована у 1992 р. Очолив новостворену кафедру доцент, кандидат педагогічних наук В.О. Волков. Перші науково-дослідницькі програми роботи кафедри були зорієнтовані на розробку проблем у галузі педагогічної психології. В теперішній час коло наукових практично-прикладних кафедральних досліджень охоплює цілу низку актуальних проблем: аспекти життєстійкості, самоорганізації та життєвого вибору людини, підтримка психічного здоров’я, кризова та реабілітаційна психологія, методи соціально-психологічного впливу, проектування та реалізація розвивально-корекційних програм (тренінгових, коучінгових, психотерапевтичних).

Кафедра психології здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю  053 Психологія.

Докладніше про діяльність кафедри:

https://www.facebook.com/kafedrapsychology053

https://sites.google.com/view/psychology-giim/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Контактний телефон: +38 050 55 805 48.

 

Борозенцева Тетяна Валеріївна  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології; очолює кафедру психології з 2020 року.

За першим фахом – інженер-технолог, спеціальність «Раціональне використання водних ресурсів і знешкодження промислових стоків» (1987 р., Новочеркаський політехнічний інститут, будівельний факультет).

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  – спеціаліст.

Створила та очолювала кадрове агентство «Вектор» (м. Краматорськ) з 2004 по 2017 рік.

Бизнес-тренер за напрямами: ефективне управління, мотивація та підбор персоналу, командоутворення, безконфліктне спілкування.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Веде приватну психологічну практику: сімейне консультування, тренінги особистісного розвитку для підлітків та дорослих.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Теоріїособистості», «Дитяча психотерапія», «Психологія творчості», «Людиноцентрований підхід в психокорекції та психотерапії», «Психологія і технологія посередництва в конфлікті».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання в психології.

Автор 19 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovative technologies in the formation and development of human capital».

Є членом вченої ради інституту

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

e-mail: t.borozentseva@forlan.org.ua

 

Грицук Оксана Вікторівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова, практична психологія.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає навчальні дисципліни: «Когнітивна психологія», «Основи наукових досліджень», «Методика багатовимірного аналізу», «Психологічна експертиза», «Психодіагностика і клінічна психологія», «Психоаналітичний підхід в психосоматиці», «Сучасні психологічні практики в психолінгвістиці і психосемантиці».

Сфера наукових інтересів: психологія емоцій, когнітивна психологія, психологія здоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 120 наукових публікацій, серед яких статті у фахових виданнях України і зарубіжних наукових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації, колективні монографії.

E-mail:o.hrytsuk@forlan.org.ua 

 

Кошелева Наталя Геннадіївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології. Працює в системі освіти України з 1995 р.

У 1996 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2016 р. отримала атестат доцента кафедри інженерної педагогіки та психології.

У 2019 р. закінчила магістратуру Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова і література / Психологія».

Викладає дисципліни: «Педагогічна психологія», «Психологічна служба в школі», «Педагогіка та методика викладання психологічних дисциплін»,  «Психологія», «Психогігієна», «Психологія спілкування», «Психологія менеджменту».

Коло наукових інтересів: методики викладання у середній та вищій школі; педагогічна інноватика; філософія освіти; психологічні закономірності і механізми навчання і виховання; специфіка формування психологічної та методичної компетентності майбутніх викладачів.

Автор понад 120 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

e-mail: n.cosheleva@forlan.org.ua

 

Дроздова Діана Сергіївна – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

 У 2008 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальність «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології, практичного психолога. Освітній рівень- магістр.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Індивідуальні особливості архетипної символіки (глибинно-психологічний аспект)» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Коло наукових інтересів: глибинне пізнання особливостей індивідуальної неповторності психіки.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Віково-психологічне консультування», «Сучасні теорії глибинної психології», «Методологія і організація психологічних досліджень».

Автор 29 наукових публікацій, з яких 9 – у фахових виданнях, 3 – у колективних монографіях, в тому числі міжнародних. 

Є керівником студентської науково-проблемної групи на «Індивідуальні особливості становлення особистості».

e-mail: d.drozdova@forlan.org.ua 

 

Резнікова Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація психологічних досліджень» «Військова психологія»,  «Психологія кризи», «Основи психотерапії», «Сучасні технології реабілітаційної психології»,  «Сучасні теорії та практики психологічного консультування».

Коло наукових інтересів: психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 57 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: o.reznikova@forlan.org.ua

 

Свіденська Галина Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1991 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підлітково їкризи» по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Зоопсихологія. Порівняльна психологія», «Диференційна психологія», «Психологія сім’ї», «Дитяча психотерапія»,  «Психологія тренінгів».

Коло наукових інтересів: розвиток психічних процесів в онто – і філогенезі; формування самосвідомості; причини виникнення аномалій психічної діяльності у підлітковому віці; чинники  формування інтелектуально і морально розвиненої особистості.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

E-mail: g.svidenska@ forlan.org.ua 

 

Кузьміна Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри психології.

У 2006 р.  закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут за  спеціальністю «Психологія». Здобула кваліфікацію магістра з психології, психолога-викладача вищого навчального закладу.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологічна служба в школі», «Сучасні теорії глибинної психології», «Психологія сім’ї».

Коло наукових інтересів: розвиток емоційного інтелекту в групах активного соціально-психологічного пізнання, сучасні психологічні практики.

Автор 20 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

e-mail: v.kuzmina@forlan.org.ua

 

Разумова Олена Геннадіївна – викладач кафедри психології, аспірант Донбаського Державного педагогічного університету.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Практична психологія»; освітній рівень  — спеціаліст.

Викладає дисципліни: «Практикум із вікової психології», «Психодіагностика», «Психологічна експертиза», «Когнітивна психологія».

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції у студентів, розвиток професійної Я-концепції майбутніх педагогів.

Автор 6 публікацій, з яких 3 у фахових виданнях, 1 міжнародна колективна монографія «Розвиток професійної Я-концепції у студентів майбутніх педагогів».

У травні-вересні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

e-mail: o.razumova@forlan.org.ua 

 

Доля Інна Валентинівна – викладач кафедри психології.

У 1997 р. закінчила  Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Викладання дошкільної педагогіки та психології», здобула кваліфікацію: викладач дошкільної педагогіки та психології.

У 2002 р. Закінчила Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників  за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію психолог.

У 2012 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія.

Додаткова освіта: проект  інституту Д. Гопкінса (США) та НАУКМА (Україна) «Терапія СЕТА» (консультант, супервізор).

Сертифікований тренер міжнародної програми «Подолання наслідків  стресу через психосоматичні засоби відновлення» (2020).

Практикуючий психолог:  кризова допомога, консультування он-лайн, тренінгові програми.

Має досвід роботи в міжнародних та громадських організаціях в якості психолога: «MSF» («Лікарі без кордонів»), «PIN» («Людина в біді»), ГО «Проліска» при підтримці ОВКБ ООН (по теперішний час).

Проводить практичні заняття з навчальних дисципліни:«Психологія тренінгів»,  «Психологія спілкування», «Психологія менеджменту», «Психологія кризи», «Сучасні технології реабілітаційної психології», «Основи професійного самовдосконалення», «Методика та організація соціально-психологічних та громадських тренінгів».

Коло наукових інтересів: основні механізми психологічного захисту, робота зі стресом та травмою (ППП, ПТСР, СР, ГТР), технології психологічної підтримки населення України, яке постраждало від збройного конфлікту.

Автор 21 публікації, з яких 13 у фахових виданнях.

Має 3 публікації в журналі «Практичний психолог», в альманахах ДІПО, авторські методичні розробки.

e-mail: i.dolya@forlan.org.ua

 

Степанова Сніжана Сергіївна – викладач кафедри психології.

У 2004 році закінчила Донецький інститут ринку та соціальної політики за спеціальністю «Психологія»  та здобула кваліфікацію психолог.

Має досвід практичного психолога у закладах освіти (2005- 2018).

Викладає дисципліни: «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія», «Вікове психологічне консультування», «Загальна психологія», «Психологія творчості».

Коло наукових інтересів: ціннісно-мотиваційна сфера підлітків, методи психокорекції емоційних станів, мотивація в спорті, психологія малих груп.

e-mail: s.stepanova@forlan.org.ua 

 

Сізов Дмитро Юрійович – викладач кафедри психології, аспірант Донбаського державного педагогічного університету за спеціальністю «Психологія»

У 2018 р. закінчив Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»   за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Основи психофізіології», «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Практикум з вікової психології», «Психологія особистості».

Коло наукових інтересів: теорія особистості, конфліктологія

 e-mail: d.sizov@ forlan.org.ua 

 

Петрук Аліна Федорівна – викладач кафедри психології.

У 2019 р. закінчилаГорлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»за спеціальністю «Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни:  «Психологія», «Когнітивна психологія», «Психологія особистості», «Вікова психологія», «Психодіагностика».

Коло наукових інтересів: когнітивна психологія, психологія емоційних станів.

 e-mail: a.petruk@ forlan.org.ua